SPG Lory arabasy 4 oturgyç Gün golf arabasy

Gysga düşündiriş:

Tee wagty?Topar wagty?Ikisem!“Lory 4 orunlyk golf arabasy”, 4 ýolagçy üçin synanyşykly başdan geçirmeleriňize başlamak üçin otag bar!7 ″ LCD ekran bilen enjamlaşdyrylan Lory, oýun meýdançasyndaky hemme zady görkezýär ýa-da daşarky dünýädäki hemme zat barmaklaryňyzyň ujuny görkezýär.SPG gün ulgamy we litiý batareýa paketlerini saýlamak bilen, bu Lory sizi ýatdan çykarmajak ýoldan çykar.Alýuminiý çarçuwada 4 orunlyk gün golf araba çarçuwalary, howa we howanyň ulanylmagyna mümkinçilik döredýär, gum, duz, duman Lory poslap bilmeýär.

Justüzüňi ýylgyryp, ýaňy urlan ýa-da ýaňy ýerine ýetirilen birdi hakda.Bu “Lory 4 Seats” -yň gün üçeginde gowy zatlar bolýar.SPG patentlenen gün ulgamy bilen enjamlaşdyrylan Lory 4-Seats, litiý batareýasyny özüňizem duýman doldurýar - dört adam ýolda gülüp otyrkaňyz, indiki ajaýyp oky yzly-yzyna urýarsyňyz.

Tehnologiýanyň we nusgawy dizaýnyň utgaşmasy bolan Lory 4 orunlyk “Gün golf arabasy” sizi aýratyn tapawutlandyrar we “Tee” we topar wagtyndaky üstünlikleriňizi we bagtyňyzy bellär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

SPG Lory araba 4 oturgyç Gün golf arabasy7
SPG Lory araba 4 oturgyç Gün golf arabasy8
SPG Lory arabasy 4 oturgyç Gün golf arabasy9
SPG Lory arabasy 4 oturgyç Gün golf arabasy10

Ulag aýratynlyklary

SPG Lory Cart 2 oturgyç Gün Golf6

Gün energiýasy ulgamy

Efficiencyöriteleşdirilen üçek, ýokary çeýeligi dolandyryjy bilen çeýe we çydamly gün paneli.Diňe sürüjilik aralygyny artdyrmak we plug-in ýygylygyny azaltmak bilen çäklenmän, batareýanyň uzak ömrüni hem uzaldýar.

“ALUMINUM ALLOY WELDED TRUSS” çarçuwasy

Patentlenen kebşirleýiş tehnologiýasy, ömürlik kepillik.Corrokary poslama garşylyk, berk gurluş, ygtybarly we ygtybarly.

SPG Lory Cart 2 oturgyç Gün Golf7
SPG Lory Cart 2 oturgyç Gün Golf8

MAKFERSON HYZMATDAŞLYK

Şina özbaşdak jogap berýär, ýokary rahatlyk

Elektron tormoz ulgamy bilen güýçli ýaprak

Gidrawlik nemlendiriji amortizator bilen birleşdirilende, asma ajaýyp şok siňdiriş ýerine ýetirijiligine we gowy sürmek tejribesine eýe.

Elektron awtoulag duralgasy, awtomatiki awtoulag duralgasy, aýagyňyzy “durmak” panelinden boşadyň.

SPG Lory Cart 2 oturgyç Gün Golf9
SPG Lory Cart 2 oturgyç Gün Golf10

Rahatlyk we stil oturgyjy

Premium oturgyçlar ýokary rahatlygy we stili üpjün edýär.

Yşyk-diodly yşyklar

Adaty LED faralar, öwrüm signallary we işleýän lampalar sürüjiňizi ýakýar, ulagda has görnükli edýär we gün ýaşandan soň gyzykly zatlary dowam etdirmäge kömek edýär.

SPG Lory araba 2 oturgyç Gün golf11

Spesifikasiýa

Sürüji aralygy 60km Tizlik F: 25km / sag.R: 9km / sag Çarçuwa Alýumin
Baha bermek ukyby 40% (≈21.8 °) tormoz uzynlygy 3m Işi togtatmak F: Makferson garaşsyz asma
R: Leafaprak çeşmesi we teleskopik gidrawlik amortizatorlar
Radiusy öwürmek ≤3m Ölçegi 3380 * 1350 * 1850mm Yzky ok Integral yzky ok
Tigir bazasy 2500mm Yzarla Öň tarapy: 870mm;
Yzky: 985mm
Dolandyryş ulgamy Iki taraplaýyn çykyş raf we gysgyçly rul
Ounderiň arassalanylyşy 114mm Loadük 350kg (4 adam) Tormoz 4 tigirli tormoz + e-tormoz + elektron duralgasy
Agram 500kg zarýad beriş wagty 8-10s Şin 18 * 8.5-8;Demir çyzyk
Motor AC motor Beden PP galypdan ýasalan reňk
Dolandyryjy AC gözegçilik ediji Penjire Integral şemal
Gün 410W flexibile gün ulgamy Otur Lýuks oturgyç / Iki tonly oturgyç
Sim IP67 suw geçirmeýän Lightagtylyk LED çyra, yzky lampa, tormoz çyralary, öwrüm signaly.
Zarýad beriji Akylly güýçlendiriji, awtomatiki öçürmek, artykmaç ýüklemekden goramak Beýlekiler Tersine buzzer, kombinasiýa ölçeýji, şah
Batareýa 48V 150Ah gurşun kislotasy batareýasy Reňk Ak / goýy ýaşyl / çakyr gyzyl / ýaşyl alma
Bahasy 5500USD

Sorag-jogap

MOQ näme?
MOQ haýyşymyz ýok.Diňe 1 nusga awtoulag sargyt edip bilersiňiz.Şeýle-de bolsa, LCL görnüşinde gowşurylsa goşmaça gaplamak we iş bahasy alynýar.40HQ maslahat berilýär.Lityum batareýasynda howply harytlary eltmek üçin goşmaça töleg bolar.

Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
Hawa, eltip bermezden ozal 100% synagymyz bar.

OEM hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?
Hawa, OEM hyzmatyny edýäris.Şeýle-de bolsa, OEM taslamasy üçin ýylda azyndan 50units ulag gerek bolar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary