SPG Alýumin-garyndy şassi, ömrüň kepilligi

Gysga düşündiriş:

Standartlaşdyrylan gurnama bölekleri Lory çydamly we tapawutlandyrýar.Uçar alýumininden öndürilen SPG şassisi diňe soňky onýyllyklarda däl, eýsem ahyrky netijede bu çarçuwanyň adalatly bahadan gaýtadan işlenip bilinjekdigine göz ýetiriň.

Uçar alýuminiý şassisinde gurlan Lory posdan we poslamadan daşlaşýar.Partshli bölekler standartlaşdyrylan we ätiýaçlyklar üçin çalşylýar, abatlamak we abatlamak üçin çykdajylary azaldýar.

SPG tarapyndan çalşylýan gurnalan bölegi bolan skateboard şassi dizaýny, geljekde kämilleşdirmäge we üýtgetmäge mümkinçilik berýär.

Şeýle hem, dizaýnyň iň gowy tarapy bar, flotuňyza hyzmat etmek üçin çykdajylary arzanladyp biljekdigimize göz ýetirmeli.

Yearsyllar boýy dürli reňkiň daşky görnüşini üýtgetmek isleseňiz, şol bir alýumin şassisini ulanmagy göz öňünde tutuň!

Şeýle hem, şassi üçin ömürlik kepillik hödürleýändigimizi aýtdykmy?


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy pursatlar

SPG Alýumin-garyndy şassi, ömrüň kepilligi1

“ALUMINUM ALLOY WELDED TRUSS” çarçuwasy

Poslama garşylyk we uzak ömür: Alýuminiý garyndy materialy uglerod polat materialyndan has ýokary poslama garşylygy bar, bu gurşun-kislotaly elektrolitleriň, çygly gurşawyň we howanyň poslama zeperini çarçuwada peseldip biler.

MAKFERSON HYZMATDAŞLYK

Şina özbaşdak jogap berýär, ýokary rahatlyk.

SPG Alýumin-garyndy şassi, ömrüň kepilligi2
SPG Alýumin-garyndy şassi, ömrüň kepilligi3

Patentlenen kebşirleme usuly

Ömürlik kepillik esaslary

INGeke-täk dürli kross-bölümiň ýaprak görnüşi

Gidrawlik nemlendiriji amortizator bilen birleşdirilende, asma ajaýyp şok siňdiriş ýerine ýetirijiligine we gowy sürmek tejribesine eýe.

SPG Alýumin-garyndy şassi, ömrüň kepilligi4

MODUL DIZAYNY

Vehiclehli ulagyň daşky örtük bölekleri modulirlenen we ownuk böleklere bölünýär.Ulagyň daşky örtügini çalyşmak we üýtgetmek amatly.

SPG Alýumin-garyndy şassi, ömrüň kepilligi5

Şassi deňeşdirme

SPG Alýumin-garyndy şassi, ömrüň kepilligi6

Adaty uglerod polat şassi (gara) VS SPG Alýumin-garyndy şassi (Kümüş).

SPG Alýumin-garyndy şassi, ömrüň kepilligi7
SPG Alýumin-garyndy şassi, ömrüň kepilligi8

Umumy uglerod polat bölek gurluşy VS SPG Integrirlenen gurluş.

SPG Alýumin-garyndy şassi, ömrüň kepilligi9
SPG Alýumin-garyndy şassi, ömrüň kepilligi10

Demir polat turba VS Alýumin-ergin.

SPG Alýumin-garyndy şassi, ömrüň kepilligi11
SPG Alýumin-garyndy şassi, ömrüň kepilligi12

Batareýanyň ýaşaýyş jaý gurluşyny deňeşdirmek.

SPG Alýumin-garyndy şassi, ömrüň kepilligi13
SPG Alýumin-garyndy şassi, ömrüň kepilligi14
SPG Alýumin-garyndy şassi, ömrüň kepilligi16

Adaty uglerod polat şassi

SPG Alýumin-garyndy şassi, ömrüň kepilligi15

SPG Alýumin-garyndy şassi

“SolarSkin” -iň geljekde ulag üçin metal listleri çalşjakdygyna ynanýarys.Gün materialymyz metaldan has ýeňil we güýç öndürmäge ukyply.Iň esasy zat, onuň emele geliş prosesi galyplara ýa-da kebşirlemelere daýanmaz, has dogrusy, SolarSkin-iň birleşdirilen materialy iň az mukdarda galyp bilen şekillendirilip bilner, şeýlelik bilen EV-leri ösdürmek we öndürmek üçin çykdajy azaldar.Bu materialyň geljekdäki EV-leriň daşky fasady boljakdygyna ynanýarys.Bu materialy zawodlar, awtoulag öndürijileri we herekete başlaýanlar bilen giňeltmek üçin gözleýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň