Lory üçin skeytbord şassisi

 • SPG Alýumin-garyndy şassi, ömrüň kepilligi

  SPG Alýumin-garyndy şassi, ömrüň kepilligi

  Standartlaşdyrylan gurnama bölekleri Lory çydamly we tapawutlandyrýar.Uçar alýuminiýinden öndürilen SPG şassisi diňe soňky onýyllyklarda däl, ahyrky netijede bu çarçuwanyň adalatly bahadan gaýtadan işlenip bilinjekdigine göz ýetiriň.

  Uçar alýuminiý şassisinde gurlan Lory posdan we poslamadan daşlaşýar.Partshli bölekler standartlaşdyrylan we ätiýaçlyklar üçin çalşylýar, abatlamak we abatlamak üçin çykdajylary azaldýar.

  SPG tarapyndan çalşylýan gurnalan bölegi bolan skateboard şassi dizaýny, geljekde kämilleşdirmäge we üýtgetmäge mümkinçilik berýär.

  Şeýle hem, dizaýnyň iň gowy tarapy bar, flotuňyza hyzmat etmek üçin çykdajylary arzanladyp biljekdigimize göz ýetirmeli.

  Yearsyllar boýy dürli reňkiň daşky görnüşini üýtgetmek isleseňiz, şol bir alýumin şassisini ulanmagy göz öňünde tutuň!

  Şeýle hem, şassi üçin ömürlik kepillik hödürleýändigimizi aýtdykmy?