2 oturgyçly gün golf arabasy

  • SPG Lory araba 2 oturgyç Gün golf

    SPG Lory araba 2 oturgyç Gün golf

    “Lory Solar Golf Cart” bilen has rahatlyk bilen “Tee” wagtyňyzy öwreniň.“Lory 2-Seat” dizaýn taýdan ykdysady, ýöne indiki Tee tarap barýan iki sany bagtly oýunçy üçin ýer bar.Amatly ýassykly oturgyç we ýörite reňkli rul bilen, ýaşyl reňkde hereket etmek hiç haçan aňsat we ýumşak bolup bilmez.7 ″ LCD ekran bilen enjamlaşdyrylan Lory, kazyýetdäki zatlary ýa-da daşarky dünýädäki zatlary görkezýär.SPG gün ulgamy we litiý batareýa paketlerini saýlamak bilen, bu Lory sizi ýatdan çykarmajak ýoldan çykar.Goňur dolandyryş paneli ekrany, hatda jambbo ululykdaky ýumşak gaplar we dizaýneriň öň kellesi, Lory 2 orunlyk golf arabasy sizi aýratynlaşdyrmaly.

    SPG patentlenen Gün ulgamy, ajaýyp surata düşýän wagtyňyz litiý batareýasyny şireli doldurýar diýmedikmi?