4 oturgyçly gün golf arabasy

  • SPG Lory arabasy 4 oturgyç Gün golf arabasy

    SPG Lory arabasy 4 oturgyç Gün golf arabasy

    Tee wagty?Topar wagty?Ikisem!“Lory 4 orunlyk golf arabasy”, 4 ýolagçy üçin synanyşykly başdan geçirmeleriňize başlamak üçin otag bar!7 ″ LCD ekran bilen enjamlaşdyrylan Lory, oýun meýdançasyndaky hemme zady görkezýär ýa-da daşarky dünýädäki hemme zat barmaklaryňyzyň ujuny görkezýär.SPG gün ulgamy we litiý batareýa paketlerini saýlamak bilen, bu Lory sizi ýatdan çykarmajak ýoldan çykar.Alýuminiý çarçuwada 4 orunlyk gün golf araba çarçuwalary, howa we howanyň ulanylmagyna mümkinçilik döredýär, gum, duz, duman Lory poslap bilmeýär.

    Justüzüňi ýylgyryp, ýaňy urlan ýa-da ýaňy ýerine ýetirilen birdi hakda.Bu “Lory 4 Seats” -yň gün üçeginde gowy zatlar bolýar.SPG patentlenen gün ulgamy bilen enjamlaşdyrylan Lory 4-Seats, litiý batareýasyny özüňizem duýman doldurýar - dört adam ýolda gülüp otyrkaňyz, indiki ajaýyp oky yzly-yzyna urýarsyňyz.

    Tehnologiýanyň we nusgawy dizaýnyň utgaşmasy bolan Lory 4 orunlyk “Gün golf arabasy” sizi aýratyn tapawutlandyrar we “Tee” we topar wagtyndaky üstünlikleriňizi we bagtyňyzy bellär.