“SPG Lory Cart” 4 oturgyçly AC hereketlendirijisi bilen Gün Allroad

Gysga düşündiriş:

Maşgala ýygnanyşygy, dostlaryňyz bilen çaý wagty, söýgüliňizi ýygnamak ýa-da azyk önümlerine syýahat etmek, Lory Solar Allroad ähli meseleler üçin niýetlenendir.Lory Solar Allroad ýokary göterilen şassi we jambbo tigirleri bilen, gumda, gaýalarda, asfaltlanan ýollarda ýa-da basyp alynjak ýollarda düýş ýaly rahat hereket edýär.

Amatly ýassykly oturgyçlar we ýörite reňkli rul bilen, ýaşyl reňkde hereket etmek hiç haçan aňsat we ýumşak bolup bilmez.Loriniň dizaýn nagyşly oturgyçlary sizi beýlekilerden tapawutlandyrýar.

7 ″ LCD ekran bilen enjamlaşdyrylan Lory, barmagyňyzyň ujundaky hemme zady görkezýär.SPG gün ulgamy we litiý batareýa paketlerini saýlamak bilen, bu Lory sizi ýatdan çykarmajak ýoldan çykar.Goňur dolandyryş paneli ekrany, hatda jambbo ululykdaky ýumşak gaplar we täze dizaýneriň öň kellesi, “Lory 4-Seat Allroad” size rahat gezelenç hödürleýär.

SPG patentlenen Gün ulgamy, ajaýyp surata düşýän wagtyňyz litiý batareýasyny şireli doldurýar diýmedikmi?


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“SPG Lory Cart” 4 oturgyçly “Motor All5” bilen “Gün Allroad”
“SPG Lory Cart” 4 orunlyk “Gün motorly” AC motorly6
“SPG Lory Cart” 4 orunlyk “Gün motorly” AC motorly7
“SPG Lory Cart” 4 oturgyçly “AC motor” bilen Gün Allroad

Ulag aýratynlyklary

AC motorly SPG Lory arabasy 2 + 2 oturgyçly Gün Allroad

Gün energiýasy ulgamy

Efficiencyöriteleşdirilen üçek, ýokary çeýeligi dolandyryjy bilen çeýe we çydamly gün paneli.Diňe sürüjilik aralygyny artdyrmak we plug-in ýygylygyny azaltmak bilen çäklenmän, batareýanyň uzak ömrüni hem uzaldýar.

MAKFERSON HYZMATDAŞLYK

Şina özbaşdak jogap berýär, ýokary rahatlyk

SPG Lory Cart 2 oturgyç Gün Golf8
SPG Lory Cart 2 oturgyç Gün Golf9

Elektron tormoz ulgamy bilen güýçli ýaprak

Gidrawlik nemlendiriji amortizator bilen birleşdirilende, asma ajaýyp şok siňdiriş ýerine ýetirijiligine we gowy sürmek tejribesine eýe.

Elektron awtoulag duralgasy, awtomatiki awtoulag duralgasy, aýagyňyzy “durmak” panelinden boşadyň.

Rahatlyk we stil oturgyjy

Premium oturgyçlar ýokary rahatlygy we stili üpjün edýär.

SPG Lory Cart 2 oturgyç Gün Golf10
SPG Lory araba 2 oturgyç Gün golf11

Yşyk-diodly yşyklar

Adaty LED faralar, öwrüm signallary we işleýän lampalar sürüjiňizi ýakýar, ulagda has görnükli edýär we gün ýaşandan soň gyzykly zatlary dowam etdirmäge kömek edýär.

T NEWZE ŞINA WE DÜZGÜN SÖZLER

Qualityokary hilli tekerler we tigirler sürüjiniň hilini ýokarlandyrýar we “Solar Allroad” -a başga bir dereje berýär.

AC motorly SPG Lory arabasy 2 + 2 oturgyçly Gün ýoly

Spesifikasiýa

Sürüji aralygy 60km Tizlik F: sagatda 30 km.R: sagatda 12 km Çarçuwa Uglerod polat
Baha bermek ukyby 30% (≈16,7 °) tormoz uzynlygy 5m Işi togtatmak F: Makferson garaşsyz asma
R: Leafaprak çeşmesi we teleskopik gidrawlik amortizatorlar
Radiusy öwürmek ≤4m Ölçegi 3700 * 1300 * 2150mm Yzky ok Integral yzky ok
Tigir bazasy 2550mm Yzarla F: 985mm;R: 985mm Dolandyryş ulgamy Iki taraplaýyn çykyş raf we gysgyçly rul
Ounderiň arassalanylyşy 200mm Loadük 500kg (6 adam) Tormoz 4 tigirli tormoz + e-tormoz + elektron duralgasy
Agram 550kg zarýad beriş wagty 8-10s Şin Daşarky tekerler, 23 * 10-12, alýumin garyndy tigir merkezi
Motor AC motor Beden PP galypdan ýasalan reňk
Dolandyryjy AC gözegçilik ediji Penjire Integral şemal
Gün 410W flexibile gün ulgamy Otur Lýuks oturgyç / Iki tonly oturgyç
Sim IP67 suw geçirmeýän Lightagtylyk LED çyra, yzky lampa, tormoz çyralary, öwrüm signaly
Zarýad beriji Akylly güýçlendiriji, awtomatiki öçürmek, artykmaç ýüklemekden goramak Beýlekiler Tersine buzzer, kombinasiýa ölçeýji, şah
Batareýa 48V 150Ah gurşun kislotasy batareýasy Reňk Ak / goýy ýaşyl / çakyr gyzyl / ýaşyl alma
Bahasy 6500USD

Sorag-jogap

Getirmegiň şertleri näme?
EXW, FOB.beýleki şertler barada gepleşik geçirmeli.

Nusgalara görä öndürip bilersiňizmi?
Hawa, nusgalaryňyz ýa-da tehniki çyzgylaryňyz bilen öndürip bileris.Galyndy tölegi bolup biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary