Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

2020-nji ýylda Pekinde döredilen “Solar Power Glory Technology Ltd.” (SPG), häzirki wagtda Gonkongda, Tokioda, ABŞ-da we Singapurda (TBE) şahamçalarymyz bar.SPG netijeliligimiziň ýokarlanmagy we ulaglaryň agramynyň azalmagy bilen ähli EV-leri "derejelere" aýyrmak maksady bilen döredildi.Awtonom sürüjilik döwri gelende, ähli ulaglar atlar ýaly güýç gözläp, dakylmazdan we zarýad bermezden barjak ýerine ylgaýarlar.

SPG täzeden işleýär we başlangyç önümçiligi.Düşünjeli gün awtoulaglaryny ýasamzok, diňe günüň täsirini görkezip bilýän gün ulaglary, hemmeler üçin elýeterli.Indi ýokary hilli gün golf arabalaryny we gün eltýän awtoulaglary hödürleýäris.

Biziň işimizdäki üstünlik, iri awtoulag öndürijileri bilen ýakyn hyzmatdaşlyga esaslanýar we bar bolan, synagdan geçen ulag modellerine esaslanyp “Solar Edition” awtoulaglaryny bilelikde ösdürýär.Köplenç bilelikde işlenip düzülen Gün awtoulagynyň ýeke-täk ýa-da esasy paýlaýjysy bolýarys.Indi gün golf arabalarynda “Greenman” zawody (Huaian) we gün eltýän awtoulaglarda “Joylong Automobile” bilen işleýäris.Gün awtoulaglarymyzy Amerikadan, Japanaponiýadan we Awstraliýadan, Filippinlerden, Albaniýadan, S.Koreýadan, Türkmenistandan we Türkiýeden gelen müşderilere buýsanç bilen iberdik.Gün tehnologiýamyz bilen has köp adamy güýçlendirip, dünýäniň ähli sebitlerini gurşap almak üçin köp işleýäris.

Gün awtoulaglarymyzda görkezilýär1. Diwar zarýad bermezden uzak aralyga syýahat etmäge mümkinçilik berýän gün energiýasy ulgamy.2. vehiclehli ulag üçin sap nol uglerod zyňyndylary (dowam edýän wezipe), şassi üçin ýokary hilli alýuminiý ulanýarys, onýyllyklarda gaýtadan işlenip bilner, hiç wagt poslamaz.3. taňta Delta sebitinde çeýe üpjünçilik zynjyryny öndürmäge mümkinçilik berýän modul böleklerini ýygnamak we skeytbord şassisi, awtoulag öndürmegiň çykdajylaryny we uglerod zyňyndylaryny hasam azaldar.

zawod2
zawod3
zawod4
zawod5
zawod6
zawod7

SolarSkin

Has köp ulag, esasanam ýokary tizlikli EV-leri gün energiýasy bilen üpjün etmek üçin, SolarSkin atly awtoulag bedeniniň täze görnüşini ösdürýäris.Indi eksport edilýän awtoulaglarynda awtoulag öndürijilerine gün ulgamyny üpjün ediji we SolarSkin materiallary bilen örtülen EV-leri bilelikde ösdürýäris.

Simler ýa-da zarýad bermeýän, arassa arassa SPG gün ulaglary, aksiýalarymyz ýaly erkin we 100% ýaşyl energiýa bilen awtomatiki işleýär.

Siziň göwnüňizden turar diýip ynanýaryn.