Lory Gün Golf

 • SPG Lory araba 2 oturgyç Gün golf

  SPG Lory araba 2 oturgyç Gün golf

  “Lory Solar Golf Cart” bilen has rahatlyk bilen “Tee” wagtyňyzy öwreniň.“Lory 2-Seat” dizaýn taýdan ykdysady, ýöne indiki Tee tarap barýan iki sany bagtly oýunçy üçin ýer bar.Amatly ýassykly oturgyç we ýörite reňkli rul bilen, ýaşyl reňkde hereket etmek hiç haçan aňsat we ýumşak bolup bilmez.7 ″ LCD ekran bilen enjamlaşdyrylan Lory, kazyýetdäki zatlary ýa-da daşarky dünýädäki zatlary görkezýär.SPG gün ulgamy we litiý batareýa paketlerini saýlamak bilen, bu Lory sizi ýatdan çykarmajak ýoldan çykar.Goňur dolandyryş paneli ekrany, hatda jambbo ululykdaky ýumşak gaplar we dizaýneriň öň kellesi, Lory 2 orunlyk golf arabasy sizi aýratynlaşdyrmaly.

  SPG patentlenen Gün ulgamy, ajaýyp surata düşýän wagtyňyz litiý batareýasyny şireli doldurýar diýmedikmi?

 • SPG Lory arabasy 2 + 2 oturgyçly gün golf

  SPG Lory arabasy 2 + 2 oturgyçly gün golf

  Gidip barýarkaňyz pikirleniň we täzeläň.Bu Lory 2 + 2 Gün golf arabasy bilen ýadawlygy aýyrýan pursatlary we ýaşyllary öwreniň.Öňe ýa-da tersine, Lory sizi 20 metrlik ylgaw bilen indiki ajaýyp surata düşürmek üçin indiki barjak ýeriňize eltsin!Amatly ýassykly oturgyçlar we ýörite reňkli rul bilen, ýaşyl reňkde hereket etmek hiç haçan aňsat we ýumşak bolup bilmez.

  Engerolagçy awtoulag howpsuzlyk kemerleri we bamper ýassygy, gezelençiňizi rahat we ygtybarly edýär.

  7 ″ LCD ekran bilen enjamlaşdyrylan Lory, kazyýetdäki zatlary ýa-da daşarky dünýädäki zatlary görkezýär.
  SPG gün ulgamy we litiý batareýa paketlerini saýlamak bilen, bu Lory sizi ýatdan çykarmajak ýoldan çykar.Goňur dolandyryş paneli ekrany, hatda jambbo ululykdaky ýumşak gaplar we dizaýneriň öň kellesi, Lory 2 orunlyk golf arabasy sizi aýratynlaşdyrmaly.

  SPG patentlenen Gün ulgamy, ajaýyp surata düşýän wagtyňyz litiý batareýasyny şireli doldurýar diýmedikmi?

 • SPG Lory arabasy 4 oturgyç Gün golf arabasy

  SPG Lory arabasy 4 oturgyç Gün golf arabasy

  Tee wagty?Topar wagty?Ikisem!“Lory 4 orunlyk golf arabasy”, 4 ýolagçy üçin synanyşykly başdan geçirmeleriňize başlamak üçin otag bar!7 ″ LCD ekran bilen enjamlaşdyrylan Lory, oýun meýdançasyndaky hemme zady görkezýär ýa-da daşarky dünýädäki hemme zat barmaklaryňyzyň ujuny görkezýär.SPG gün ulgamy we litiý batareýa paketlerini saýlamak bilen, bu Lory sizi ýatdan çykarmajak ýoldan çykar.Alýuminiý çarçuwada 4 orunlyk gün golf araba çarçuwalary, howa we howanyň ulanylmagyna mümkinçilik döredýär, gum, duz, duman Lory poslap bilmeýär.

  Justüzüňi ýylgyryp, ýaňy urlan ýa-da ýaňy ýerine ýetirilen birdi hakda.Bu “Lory 4 Seats” -yň gün üçeginde gowy zatlar bolýar.SPG patentlenen gün ulgamy bilen enjamlaşdyrylan Lory 4-Seats, litiý batareýasyny özüňizem duýman doldurýar - dört adam ýolda gülüp otyrkaňyz, indiki ajaýyp oky yzly-yzyna urýarsyňyz.

  Tehnologiýanyň we nusgawy dizaýnyň utgaşmasy bolan Lory 4 orunlyk “Gün golf arabasy” sizi aýratyn tapawutlandyrar we “Tee” we topar wagtyndaky üstünlikleriňizi we bagtyňyzy bellär.

 • Müşderi syn-Filippinler

  Müşderi syn-Filippinler

  Ilki muny satyn almakdan çekindim, sebäbi yamaha we sanyo-dan tapawutlylykda belli marka däl.Thisöne bu arabanyň öndürijiligini, mümkinçiliklerini we aýratynlygyny başdan geçirenimden soň, gözleýän arabamdygyny derrew bildim.

 • SPG kepilligi

  SPG kepilligi

  Alyjy ulanyjy gollanmasyny üns bilen okamaly we görkezme gollanmasynda görkezilen iş usulyna laýyklykda önümi ulanmalydyr.Önümiň kepillik möhletiniň içinde önüm materialy, önümçilik ýa-da dizaýn meselesi sebäpli öndürilýän hil meselesi, degişli borçnamalara hil kepilligini ýerine ýetirýär, ýöne bilelikdäki jogapkärçiligi öz üstüne almaýar.