Önümler

 • SPG Lory araba 2 oturgyç Gün golf

  SPG Lory araba 2 oturgyç Gün golf

  “Lory Solar Golf Cart” bilen has rahatlyk bilen “Tee” wagtyňyzy öwreniň.“Lory 2-Seat” dizaýn taýdan ykdysady, ýöne indiki Tee tarap barýan iki sany bagtly oýunçy üçin ýer bar.Amatly ýassykly oturgyç we ýörite reňkli rul bilen, ýaşyl reňkde hereket etmek hiç haçan aňsat we ýumşak bolup bilmez.7 ″ LCD ekran bilen enjamlaşdyrylan Lory, kazyýetdäki zatlary ýa-da daşarky dünýädäki zatlary görkezýär.SPG gün ulgamy we litiý batareýa paketlerini saýlamak bilen, bu Lory sizi ýatdan çykarmajak ýoldan çykar.Goňur dolandyryş paneli ekrany, hatda jambbo ululykdaky ýumşak gaplar we dizaýneriň öň kellesi, Lory 2 orunlyk golf arabasy sizi aýratynlaşdyrmaly.

  SPG patentlenen Gün ulgamy, ajaýyp surata düşýän wagtyňyz litiý batareýasyny şireli doldurýar diýmedikmi?

 • SPG Lory arabasy 2 + 2 oturgyçly gün golf

  SPG Lory arabasy 2 + 2 oturgyçly gün golf

  Gidip barýarkaňyz pikirleniň we täzeläň.Bu Lory 2 + 2 Gün golf arabasy bilen ýadawlygy aýyrýan pursatlary we ýaşyllary öwreniň.Öňe ýa-da tersine, Lory sizi 20 metrlik ylgaw bilen indiki ajaýyp surata düşürmek üçin indiki barjak ýeriňize eltsin!Amatly ýassykly oturgyçlar we ýörite reňkli rul bilen, ýaşyl reňkde hereket etmek hiç haçan aňsat we ýumşak bolup bilmez.

  Engerolagçy awtoulag howpsuzlyk kemerleri we bamper ýassygy, gezelençiňizi rahat we ygtybarly edýär.

  7 ″ LCD ekran bilen enjamlaşdyrylan Lory, kazyýetdäki zatlary ýa-da daşarky dünýädäki zatlary görkezýär.
  SPG gün ulgamy we litiý batareýa paketlerini saýlamak bilen, bu Lory sizi ýatdan çykarmajak ýoldan çykar.Goňur dolandyryş paneli ekrany, hatda jambbo ululykdaky ýumşak gaplar we dizaýneriň öň kellesi, Lory 2 orunlyk golf arabasy sizi aýratynlaşdyrmaly.

  SPG patentlenen Gün ulgamy, ajaýyp surata düşýän wagtyňyz litiý batareýasyny şireli doldurýar diýmedikmi?

 • SPG Lory arabasy 4 oturgyç Gün golf arabasy

  SPG Lory arabasy 4 oturgyç Gün golf arabasy

  Tee wagty?Topar wagty?Ikisem!Lory 4 orunlyk golf arabasy, 4 ýolagçy üçin synanyşykly başdan geçirmeleriňize başlamak üçin otag bar!7 ″ LCD ekran bilen enjamlaşdyrylan Lory, oýun meýdançasyndaky ähli zady görkezýär ýa-da daşarky dünýädäki hemme zat barmaklaryňyzyň uçlaryny görkezýär.SPG gün ulgamy we litiý batareýa paketlerini saýlamak bilen, bu Lory sizi ýatdan çykarmajak ýoldan çykar.Alýuminiý çarçuwada 4 orunlyk gün golf araba çarçuwalary, howanyň we howanyň ulanylmagyna mümkinçilik döredýär, gum, duz, duman Lory poslap bilmeýär.

  Justüzüňi ýylgyryp, ýaňy urlan iň oňat atyş ýa-da birdie hakda.Bu “Lory 4 Seats” -yň gün üçeginde gowy zatlar bolýar.SPG patentlenen gün ulgamy bilen enjamlaşdyrylan Lory 4-Seats, litiý batareýasyny özüňizem duýman doldurýar - dört adam ýolda gülüp otyrkaňyz, indiki ajaýyp oky yzly-yzyna urýarsyňyz.

  Tehnologiýanyň we nusgawy dizaýnyň utgaşmasy bolan Lory 4 orunlyk “Gün golf arabasy” sizi aýratyn tapawutlandyrar we “Tee” we topar wagtyndaky üstünlikleriňizi we bagtyňyzy bellär.

 • “SPG Lory Cart” 2 + 2 orunlyk Gün hereketlendirijisi AC hereketlendirijisi bilen

  “SPG Lory Cart” 2 + 2 orunlyk Gün hereketlendirijisi AC hereketlendirijisi bilen

  Çaý wagty, dostlaryňyz üçin çaý wagty, söýgüliňizi ýygnamak ýa-da azyk önümlerine syýahat etmek, Lory Solar Allroad ähli meseleler üçin.Lory Solar Allroad ýokary göterilen şassi we jambbo tigirleri bilen gumda, gaýalarda, asfaltlanan ýollarda ýa-da basyp alynjak ýollarda düýş ýaly rahat hereket edýär.

  Amatly ýassykly oturgyçlar we ýörite reňkli rul bilen, ýaşyl reňkde hereket etmek hiç haçan aňsat we ýumşak bolup bilmez.Loriniň dizaýn nagyşly oturgyçlary sizi beýlekilerden tapawutlandyrýar.

  7 ″ LCD ekran bilen enjamlaşdyrylan Lory, barmagyňyzyň ujundaky hemme zady görkezýär.SPG gün ulgamy we litiý batareýa paketlerini saýlamak bilen, bu Lory sizi ýatdan çykarmajak ýoldan çykar.Goňur dolandyryş paneli ekrany, hatda jambbo ululykdaky ýumşak gaplar we täze dizaýneriň öň kellesi, “Lory 4-Seat Allroad” size rahat gezelenç hödürleýär.

  SPG patentlenen Gün ulgamy, ajaýyp surata düşýän wagtyňyz litiý batareýasyny şireli doldurýar diýmedikmi?

 • “SPG Lory Cart” 4 oturgyçly AC hereketlendirijisi bilen Gün Allroad

  “SPG Lory Cart” 4 oturgyçly AC hereketlendirijisi bilen Gün Allroad

  Maşgala ýygnanyşygy, dostlaryňyz bilen çaý wagty, söýgüliňizi ýygnamak ýa-da azyk önümlerine syýahat etmek, Lory Solar Allroad ähli meseleler üçin niýetlenendir.Lory Solar Allroad ýokary göterilen şassi we jambbo tigirleri bilen gumda, gaýada, asfaltlanan ýollarda ýa-da basyp alynjak ýollarda düýş ýaly rahat hereket edýär.

  Amatly ýassykly oturgyçlar we ýörite reňkli rul bilen, ýaşyl reňkde hereket etmek hiç haçan aňsat we ýumşak bolup bilmez.Loriniň dizaýn nagyşly oturgyçlary sizi beýlekilerden tapawutlandyrýar.

  7 ″ LCD ekran bilen enjamlaşdyrylan Lory, barmagyňyzyň ujundaky hemme zady görkezýär.SPG gün ulgamy we litiý batareýa paketlerini saýlamak bilen, bu Lory sizi ýatdan çykarmajak ýoldan çykar.Goňur dolandyryş paneli ekrany, hatda jambbo ululykdaky ýumşak gaplar we täze dizaýneriň öň kellesi, “Lory 4-Seat Allroad” size rahat gezelenç hödürleýär.

  SPG patentlenen Gün ulgamy, ajaýyp surata düşýän wagtyňyz litiý batareýasyny şireli doldurýar diýmedikmi?

 • SPG Alýumin-garyndy şassi, ömrüň kepilligi

  SPG Alýumin-garyndy şassi, ömrüň kepilligi

  Standartlaşdyrylan gurnama bölekleri Lory çydamly we tapawutlandyrýar.Uçar alýuminiýinden öndürilen SPG şassisi diňe soňky onýyllyklarda däl, ahyrky netijede bu çarçuwanyň adalatly bahadan gaýtadan işlenip bilinjekdigine göz ýetiriň.

  Uçar alýuminiý şassisinde gurlan Lory posdan we poslamadan daşlaşýar.Partshli bölekler standartlaşdyrylan we ätiýaçlyklar üçin çalşylýar, abatlamak we abatlamak üçin çykdajylary azaldýar.

  SPG tarapyndan çalşylýan gurnalan bölegi bolan skateboard şassi dizaýny, geljekde kämilleşdirmäge we üýtgetmäge mümkinçilik berýär.

  Şeýle hem, dizaýnyň iň gowy tarapy bar, flotuňyza hyzmat etmek üçin çykdajylary arzanladyp biljekdigimize göz ýetirmeli.

  Yearsyllar boýy dürli reňkiň daşky görnüşini üýtgetmek isleseňiz, şol bir alýumin şassisini ulanmagy göz öňünde tutuň!

  Şeýle hem, şassi üçin ömürlik kepillik hödürleýändigimizi aýtdykmy?

 • SPG Gün EM3 Pes tizlikli elektrik ulagy, oturgyçlar bilen düzülen

  SPG Gün EM3 Pes tizlikli elektrik ulagy, oturgyçlar bilen düzülen

  SPG Solar EM3, ýokary tizlikli ýolagçy ulag pudagyna girmek üçin edýän tagallalarymyzdyr.Vehicleshli ulaglaryň gün energiýasy bilen işleýän dünýäsini görýäris.Bu möhümdir, sebäbi transportymyzyň hakykatdanam 100% täzelenip we hemmeler üçin elýeterli bolmagyny isleýäris.SPG tarapyndan köp mukdarda täzelenen we üpjün edilen pes tizlikli elektrik ulaglaryndan başga, täzelenişimizi ýokary tizlikli elektrik ulaglarynda saklaýarys.SPG Solar EM3 bu ugurda synag taslamamyzdyr.

  Üstünde çeýe gün bilen enjamlaşdyrylan SPG Solar EM3, plug-in zarýad bermezden uzak aralyga işlemegini üpjün etmek üçin göni batareýa zarýad berlen gün energiýasyny hödürleýär.SPG Solar EM3 ini 1480 mm-e ýakyn bolup, Japanaponiýanyň K-Car kwalifikasiýasyna laýyk geldi.SPG Solar EM3 litiý batareýasy bilen enjamlaşdyrylandyr.

 • Hususy hyzmaty bolan ulaglar üçin SolarSkin PV moduly

  Hususy hyzmaty bolan ulaglar üçin SolarSkin PV moduly

  SolarSkin materiallary üçin dürli ýöriteleşdirilen hyzmatlar:
  PV çiplerini özleşdirmek:“SolarSkin” güýçlendirilen ýüzli kompýuter materiallaryndan ýasalýar.Efficiencyokary netijelilik CIGS ýa-da Flexible-C-Si PV çipleri ýerleşdirilip bilner.Mundan başga-da, elektrik öndürijilik parametrleri hem düzülip bilner.
  Ölçegi özleşdirmek:Adaty kompýuter tagtasynyň ululygy 1,22 × 2.44m.Beýleki aýratynlyklar bu ululykdan ýokary bolsa, jikme-jiklikler üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Materialyň berkligi, özleşdirilip bilinýän galyňlyga baglydyr.
  Faceerüsti özleşdirme:Paneliň üstki nagyşlary aýaz, dürli nagyş we ş.m. ýaly düzülip bilner.

 • Müşderi syn-Filippinler

  Müşderi syn-Filippinler

  Ilki muny satyn almakdan çekindim, sebäbi yamaha we sanyo-dan tapawutlylykda belli marka däl.Thisöne bu arabanyň öndürijiligini, mümkinçiliklerini we aýratynlygyny başdan geçirenimden soň, gözleýän arabamdygyny derrew bildim.

 • SPG kepilligi

  SPG kepilligi

  Alyjy ulanyjy gollanmasyny üns bilen okamaly we görkezme gollanmasynda görkezilen iş usulyna laýyklykda önümi ulanmalydyr.Önümiň kepillik möhletiniň içinde önüm materialy, önümçilik ýa-da dizaýn meselesi sebäpli öndürilýän hil meselesi, degişli borçnamalara hil kepilligini ýerine ýetirýär, ýöne bilelikdäki jogapkärçiligi öz üstüne almaýar.