4 Günüň hemme ýerinde

 • “SPG Lory Cart” 4 oturgyçly AC hereketlendirijisi bilen Gün Allroad

  “SPG Lory Cart” 4 oturgyçly AC hereketlendirijisi bilen Gün Allroad

  Maşgala ýygnanyşygy, dostlaryňyz bilen çaý wagty, söýgüliňizi ýygnamak ýa-da azyk önümlerine syýahat etmek, Lory Solar Allroad ähli meseleler üçin niýetlenendir.Lory Solar Allroad ýokary göterilen şassi we jambbo tigirleri bilen, gumda, gaýalarda, asfaltlanan ýollarda ýa-da basyp alynjak ýollarda düýş ýaly rahat hereket edýär.

  Amatly ýassykly oturgyçlar we ýörite reňkli rul bilen, ýaşyl reňkde hereket etmek hiç haçan aňsat we ýumşak bolup bilmez.Loriniň dizaýn nagyşly oturgyçlary sizi beýlekilerden tapawutlandyrýar.

  7 ″ LCD ekran bilen enjamlaşdyrylan Lory, barmagyňyzyň ujundaky hemme zady görkezýär.SPG gün ulgamy we litiý batareýa paketlerini saýlamak bilen, bu Lory sizi ýatdan çykarmajak ýoldan çykar.Goňur dolandyryş paneli ekrany, hatda jambbo ululykdaky ýumşak gaplar we täze dizaýneriň öň kellesi, “Lory 4-Seat Allroad” size rahat gezelenç hödürleýär.

  SPG patentlenen Gün ulgamy, ajaýyp surata düşýän wagtyňyz litiý batareýasyny şireli doldurýar diýmedikmi?