Gün energiýasynyň şöhraty Japaneseapon garrylar öýlerine Gün EV-ni berýär

SPG “Solar K” awtoulagyny geçen hepde Japanaponiýa eltýär.Bar bolan EM3 modeline esaslanyp, SPG awtoulag öndürijisi Joylong bilen SPG Gün awtoulagyny hödürlemekde ýakyndan işleýär.SPG Solar EM3 ýaşululary ýerleşdirmek üçin niýetlenendir we awtoulaglarda aýlanýan oturgyçlary hödürläp maýypdyr.SPG tarapyndan patentlenen gün ulgamy bilen enjamlaşdyrylan bu awtoulag, gündelik 20-30 km aralykda Japanaponiýada ýolagçylary gysga wagtlaýyn daşamak üçin ulanylýandygyny göz öňünde tutup, zarýad bermezden işledip biler.

Gün energiýasynyň şöhraty1

SPG buýrugy şu ýylyň başynda ýapon müşderisinden aldy, ol Hytaýyň ýokary hilli üpjünçilik zynjyry esasynda ýöriteleşdirilen EV-ler we aýlawly oturgyçlar bilen gyzyklandy.Bu awtoulag ýapon garrylar öýleri bilen ýaşululary öýleri bilen garrylar öýleriniň arasynda eltip bermek üçin ulanylar.Japanaponiýada garrylar öýleri gündiz seretmek hyzmatlaryny hödürleýär - ýaşulular gündiz garrylar öýlerine gidýärler, garrylar öýüniň sürüjileri alyp, daň bilen öýlerine iberilýär.

Şeýle model Japanaponiýada kämillik ýaşyna ýetdi.Eraşulular şepagat uýasynyň ýokary hünärmeni hanym Kosugi Tobai: "Bu iş usuly, ýaşululara hünärmenler tarapyndan gündiz seretmäge mümkinçilik berýär, şol bir wagtyň özünde-de gije maşgalasyna goşulyp bilýär. Bu ýaşulularyň emosional zerurlyklaryna laýyk gelýär. , şeýle hem garrylar öýlerini has elýeterli etmek ".hanym Kosugi tarapyndan bellendi.

Awtoulag bu iş modelinde esasy guraldyr.Şeýle awtoulag ýaşululara girmek we çykmak aňsat bolmaly, şeýle hem gysga aralyklarda-da ygtybarly we amatly syýahat tejribelerini hödürlemeli.Mundan başga-da, bu awtoulag ulagyň giňligini 1480mm çäklendirýän Japaneseapon K K awtoulagynyň kesgitlemesine laýyk gelmelidir.Mundan başga-da, bu ulag elektrikli bolmak, tehniki hyzmatyň bahasyny hasam arzanlatmak we ýapon töwerekleriniň asudalygyny we arassalygyny saklamak has gowudyr.

SPG bu buýrugy alandan soň, awtoulag öndürijisi, aýlanýan oturgyç öndürijisi we SPG-den güýç hünärmeni ýaly Hytaýyň premium üpjünçilik zynjyryndan iň gowy toparyny gurady.Maşynyň içini üýtgedip, aýlawly gapylar gurlup, ýaşulularyň girip-çykmagy aňsat bolar.SPG topary Japanaponiýada has ygtybarly naprýa .eniýe üçin güýç ulgamyny hem üýtgetdi.

Bu Gün EV, SPG-nyň döredilen 96V litiý batareýasy bilen döredilen Gün energiýasy ulgamy bilen gurnaldy, günde 20 km-den az işleýän bolsa, hepdede ýa-da aýlap zarýad bermäge mümkinçilik berýär, bu Japanaponiýada garrylar öýleriniň işlemegi üçin aralykdyr.

Şeýle hem, el bilen aýlanýan iki oturgyç (biri sag we bir çep) we ulagda has köp kömege mätäç ýaşulular üçin niýetlenen awtomatiki aýlawly oturgyç bar.

Aýlanýan oturgyçly SPG Solar EV 3 aýyň içinde tamamlandy we Japanaponiýa iberildi.Gündogar Japanaponiýa sebitindäki ýüzlerçe garrylar öýünde işleýänlere görkeziler.

Hasaplamalara görä, ilatyň garramagy bilen Japanaponiýada garrylar öýi üçin 50 000 000 EV-den gowrak bazar bolar.

SPG, gün ulgamyndaky tehnologiýasy we gün awtoulaglaryny öndürmekde uly tejribesi, şeýle hem Hytaýdaky üpjünçilik zynjyry bilen giňişleýin hyzmatdaşlygy, ýapon müşderileri bilen Japanaponiýanyň EV bazaryna girmek üçin işleýär.SPG we hyzmatdaşlar ahyrky ulanyjylara hyzmaty alanda tölemäge mümkinçilik bermek üçin VaaS (ulag serişdesi hökmünde) önümini satuwa çykarýarlar.


Iş wagty: Iýul-06-2022