Salam Awstraliýa!SPG Brisbane gün golf arabalaryny eltýär

SPG ýakynda Brisbane Gün golf arabalarynyň bir toparyny iberýär.Japanaponiýa, ABŞ, Filippinler we Albaniýadan soň SPG patentlenen gün golf arabalary bilen buýsanç bilen başga bir materige girýär.

SPG gün golf arabalaryny ýasaýar.Iň ýokary hilli golf arabasy öndürijileri bilen işlemek arkaly, SPG ýetişen araba modellerine esaslanýan gün golf arabalaryny dizaýn edýär.SPG ýokary hilli gaýtadan işlenýän alýumin materiallaryny şassi materialy hökmünde ulanýar, hemme zady net-nol maksady bilen gurmak üçin ýürek bilen.

“SPG Solar Golf Cart”, patentlenen gün materiallaryny üstünde, dizaýn araba üçeginde we ýöriteleşdirilen elektrik ulgamy bilen birleşdirýär.Batareýanyň saklanyşyny azaltmak bilen, SPG Gün golf arabalary, gün şöhlesine sezewar bolanda energiýa üpjün etmek üçin güne bil baglaýar.Şeýle hem batareýa maýa goýum we tehniki hyzmat çykdajylaryny tygşytlaýar.Üstünde 340W gün energiýasy bilen, SPG Gün golf arabasy statistiki zarýad bermezden birnäçe aýlap işläp biler (howa we gündelik aralyklara baglylykda).Awstraliýaly müşderiler üçin bu golf oýunçylary üçin ajaýyp çözgüt.

Arassa gün energiýasyny döretmekden başga-da, SPG Gün golf arabasy önümçilik wagtynda sap uglerodyň nolyna ýakynlaşýar.SPG, Greenman-a daşky gurşawa jogapkär kompaniýa bolan OEM zawody hökmünde saýlaýar.Alýumin materiallary gaýtadan işlenen materiallardan we şassi birnäçe ýyllap gaýtadan işlenip bilinýän ähli alýumin şassisi bilen SPG dizaýnlary.Aslynda, 13 ýyl mundan ozal gowşurylan araba, şassiniň üstünde soňky ýygnalan bölekleri oturdyp, şassisini gaýtadan ulanyp boljakdygyny tapýar.Şassi-den başga, SPG arabalary maksat hökmünde sap nol uglerody gazanmak maksady bilen dizaýn edýär.Üpjün edijiler bilen hyzmatdaşlykda SPG plastmassa we deri böleklerini gaýtadan işlenen plastmassa we kokos süýümi ýaly tebigy materiallar bilen çalyşýar.
“SPG Solar Golf Cart” skeytbord şassisinde we gurnalan böleklerde gurulýar, bu çalt ýygnamaga we aňsat çalyşmaga mümkinçilik berýär.Bu dizaýn Awstraliýa bazarynyň islegini kanagatlandyrýar, sebäbi zerur bolanda çalt çalyşmaga mümkinçilik berýär.

SPG üpjünçilik zynjyryny optimizirlemek boýunça üpjün edijiler bilen ýakyndan işleýär.Tigir tagtasy şassisini ulanmak bilen, SPG çeýe üpjünçilik zynjyryny kabul edip, gün golf arabalarynyň bahasyny hasam arzanlatmagy maksat edinýär.

SPG bu dünýädäki hemmelere buýsanç bilen öndürilen Gün ulaglary bilen üpjün etmek isleýär.

Salam Awstraliýa!SPG Brisbane1 gün golf arabalaryny eltýär
Salam Awstraliýa!SPG Brisbane2 gün golf arabalaryny eltýär

Iş wagty: Iýun-03-2019